PRAVILA O SODELOVANJU V NAGRADNI IGRI »slikaj svoj zajtrk«

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Vitacare , d.o.o., Otoče 9a, 4244 Podnart, Slovenija (v nadaljevanju organizator).

2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija trgovin VITACARE in pospeševanje prodaje.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri je mogoče sodelovati od 3.9.2019 do vključno 31.10.2019 preko Facebooka ali Instagrama kjer je nagradna igra tudi objavljena. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi v drugih medijih. V nagradni igri je mogoče sodelovati na način, 1. Slikaj zajtrk in ga objavi na svojem profilu. 2. Označi nas na sliki. 3. Pod objavo pripiši #vitacareRD19

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Omejitve sodelovanja:

▪ V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in izvajalca nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

▪ V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Udeleženci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

▪ strošek dostopa do interneta,

▪ strošek prenosa podatkov z interneta.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je udeleženec seznanjen s Pravili o sodelovanju v nagradni igri ter, da jih sprejema. Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na spletni strani www.vitacare.si

4. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igritako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov marketing@steelplast.si. Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne igre.

5. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

1. Toaster SMEG 2 slice toaster TSF01D&G

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado v enem žrebalnem krogu.

6. člen: ŽREB NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanja nagrad bo potekalo: 1.11.2019 na sedežu izvajalca nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede med vsemi prispelimi fotografijami z oznako #vitacarebio10let.  Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

7. člen: OBVEŠČANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel v roku 3 delovnih dni na elektronski naslov, ki ga je posredoval v obrazcu za sodelovanje v nagradni igri. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. Če nagrajenec v 5ih dneh od dneva obvestila ne prevzame nagrade se izžreba drugi nagrajenec.

8. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v zgoraj navedenem roku obvesti izvajalec nagradne igre. Udeleženec je seznanjen tudi z možnostjo osvojitve glavne nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini (nagrade, ki presegajo vrednost 42 EUR).Akontacijo dohodnine za te nagrade plača organizator, glavni nagrajenec pa je kot zavezanec zadohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžan pisno predložiti še naslednje dodatne osebne podatke: svojo davčno številko z davčno izpostavo in kontaktno telefonsko številko, in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prejeti nagradi.

V primeru, da nagrajenec prejme nagrado, ki ni predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini, pa je organizatorju najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prejeti nagradi, dolžan pisno sporočiti le naslov za pošiljanje tedenske nagrade.

Če nagrajenec v 7-ih dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti do nagrajenca. Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.

Če se nagrajenec odpove nagradi ali je izključen iz nagradne igre v skladu s temi pravili, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče. Organizator bo nagrade poslal po pošti na naslov nagrajencev. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 1. ali 2. odstavka tega člena.

9. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdorkoli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo v denarju ali katerokoli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.), prav tako organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženec oz. nagrajenec s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinja. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca lahko prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih osebnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če izvajalec ugotovi, da:

▪ udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

▪ je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

▪ udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pravili objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;

▪ obstaja utemeljen sum, da je udeleženec uporabljal nezakonite pripomočke (npr. hackertools,viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobil koristi s pomočjo manipulacije. Tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami ni dovoljeno;

▪ nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti,

▪ v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Organizator ali izvajalec nagradne igre ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in nazahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade. V primeru, ko nagrajenec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

10. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in da je privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek in e-mail naslov) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen. Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, e-mail) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre na spletni strani www.vitacare.si (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu. Osebni podatki glavnega nagrajenca se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih. Osebni podatki nagrajencev, katerih nagrada ni predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini (nagrade, ki ne presegajo vrednost 42 EUR) se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

• zahtevati vpogled v svoje osebne podatke

• zahtevati popravek osebnih podatkov

• zahtevati blokiranje osebnih podatkov

• zahtevati izbris osebnih podatkov

• zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov

• zahtevati prenos osebnih podatkov

• vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši

Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

• izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)

• izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizatorja in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na: marketing@steelplast.si ali na naslov Vitacare d.o.o., Otoče 9a, 4244 Podnart. Najkasneje v15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

11. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani www.vitacare.si

12. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma, po potrebi pa tudi druge udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

13. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in pogojev. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo izvajalec nagradne igre udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani www.vitacare.si . Organizator se zavezuje, da bosta naredila vse, kar je v njuni moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (logistične ovire, tehnične težave idr.), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani ali omrežja. Pravila so obvezujoča za organizatorja in izvajalca ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi. Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: marketing@steelplast.si

Otoče,29.8.2019

Vitacare d. o. o.

Dodaj odgovor